طراحی و ساخت ایران مطابق فناوری Crosspoint
طراحی شده در رنگ های سفید و مشکی
سازگاری با بردهای چینی
 

عرض آنتنRX:  
250 میلیمتر

فاصله گیرایی :
تگ بزرگ: 140 سانتی متر
تگ کوچک : 120 سانتی متر
لیبل: 120 سانتی متر

عرض آنتنDX: 
400 میلیمتر

فاصله گیرایی :
در تمامی موارد جفت آنتن  20 سانتی متر و تک آنتن 10 سانتی متر بیشتر می باشد