از این دمپر جهت کنترل ضربه یا فشار در زمان جمع شدن دمپر استفاده می گردد که فشار تخلیه دمپر توسط یک پیچ قابل تنظیم می باشد و در برگشت به سرعت به حالت اول خود بر می گردد

Hydraulic shock absorber monotube in different operational situations:
1 ) Drive slow or adjustments open
2 ) How to "1", but extension immediately after the compression
3 ) Drive fast adjustments or closed, you can see the bubbles of depression, which can lead to the phenomenon of cavitation
4) How to "3", but the extension immediately after the compression
Note: The volume change caused by the stem is considered.